Top

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, Murat Peksavaş (kısaca “Binovative” veya “Veri Sorumlusu”) tarafından işletilmekte olan www.binovative.com alan adlı web sitesi, mobil web sitesi ve Binovative mobil uygulaması (hepsi birlikte “Site” olarak anılacaktır) üzerinde herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla giriş yapan gerçek kişilerin (“Kullanıcı”), kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Site’ye giriş yapan ve herhangi bir şekilde Site’yi kullanan tüm Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hususları okumuş ve anlamış kabul edilirler.

 

İşlenen Kişisel Veriler ve Elde Edilme Yöntemleri

Kullanıcı, Site üzerindeki ilgili bölüm üzerinden e-posta bilgisini girmek suretiyle, Binovative ile e-posta adresi bilgisini paylaşabilir.   Bu şekilde doğrudan Kullanıcı tarafından sağlanan e-posta bilgisi, Binovative tarafından işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca saklanmakta ve işlenmektedir. Kullanıcı; anılan bilgiyi dilediği takdirde paylaşacak olup, söz konusu bilginin paylaşılması zorunlu değildir.

Bunun haricinde, Kullanıcı’nın Site üzerindeki kullanımları sırasında, Kullanıcı’nın Site’ye giriş yaptığı IP adresi/port bilgisi  ve site içi hareketleri  çerezler yoluyla  veya diğer otomatik yöntemlerle toplanabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kullanıcı’nın kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde, yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere Binovative tarafından hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kullanıcı’nın doğrudan kendisi tarafından sağlanan e-posta bilgisi, Site üzerindeki hizmetlerin Kullanıcı’ya sunulabilmesi ve gerektiğinde Binovative tarafından kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla kullanılabilir. Bu bilgi, Site üzerindeki yeni içerikler, güncellemeler, değişiklikler ile ilgili olarak Kullanıcı’ya bilgi verilmesi amacıyla da kullanılabilir.

Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı sırasında toplanan kişisel verileri, Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden, Kullanıcı’nın site içi deneyimlerini zenginleştirmek, Binovative tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde kullanmak, istatistiksel değerlendirmeler yapmak, pazar araştırmalarında bulunmak ve yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturmak amacıyla kullanılabilmektedir.

Ayrıca Binovative, 6698 sayılı Kanun (“Kanun”) uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kanun’un 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kullanıcı’ya Site üzerindeki hizmetlerin sunulması için doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Binovative’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Çerezler (Cookies )

Çerezler Site’nin Kullanıcı’nın tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, çevrimdışı olsa bile Kullanıcı’nın cihazının ana belleğinde saklanır ve çevrimiçi iken Kullanıcı’nın Site üzerindeki daha önceki girişlerinden kalan tercihleri ve ayarlarını Site’ye bildirmek suretiyle Site’nin kullanımını Kullanıcı açısından kolaylaştırır. Çerezler, Kullanıcı Site’ye giriş yaptığı andan itibaren otomatik olarak yüklenir. Ancak Kullanıcı dilerse tarayıcı ayarlarından bu metin dosyalarının yüklenmesini engelleyebilir. Ancak çerezlerin engellenmesi durumunda Site’nin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir veya Kullanıcı’nın geçmiş girişlerine ilişkin bilgiler kaydedilmeyebilir.

Çerezler aynı zamanda hangi sayfaya kaç kişinin giriş yaptığı, bir kişinin herhangi bir internet sayfasını kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amaçlarıyla da kullanılabilmektedir.

Site tarafından yüklenen çerezler veya üçüncü parti çerezleri, Kullanıcı tarafından diledikleri takdirde tarayıcı üzerinden silinebilir veya engellenebilir. Kullanıcı, çerezler ile ilgili ayarlarını, kullandığı tarayıcının gizlilik bölümünde ilgili ayarlar sekmesi üzerinden değiştirebilir.

 

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Binovative, elde ettiği kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklamaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla, Binovative’in meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Binovative tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kullanıcı’nın kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumları başlıca şunlardır:

 • Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde Binovative’e yöneltilen bilgi ve belge talepleri,
 • Binovative’in ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hosting veya e-posta hizmeti veya benzeri hizmetler aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu hizmet alımları veya işbirliklerinin yürütülmesi açısından gerekli olması,
 • Bir marka ve hizmet olarak Binovative internet sitesinin ve mobil uygulamasının sahibinin değişmesinin kullanıcı verilerinin aktarılmasını gerekli kılması,
 • Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi veya Site’nin üçüncü kişilere devri için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması.

Site’nin el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, Site’yi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.

 

Kullanıcı’nın Hakları

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu Murat Peksavaş’tır.

Kullanıcı, kendisiyle ilgili:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e)Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişiler, yukarıda yer alan haklarına ilişkin başvurularını, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde bu talepleri dikkate alınmayacaktır.

İlgili kişiler, anılan başvuruyu kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemler veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Binovative’e iletebileceklerdir:

(2) Başvuru dilekçesinin, info@binovative.com e-posta adresine iletilmesiyle.

Yukarıda sayılan yollarla yapılan başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

Yukarıda belirtilen e-posta adresine yapılan başvuru dilekçelerinde de başvuran kişinin ıslak imzası bulunmalıdır.

Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Hükümler

Kişisel veriler, Binovative’in sunucularında veya Binovative’in anlaşmalı bulunduğu hosting hizmeti sağlayıcı üçüncü kişiler tarafından saklanmaktadır. Kanun çerçevesinde Binovative,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Binovative’in gerekli bütün veri güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Binovative’in herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır.

Binovative, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaz ve işleme amacı dışında kullanmaz.

Site üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde, Binovative, söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Gizlilik Politikası’nda Değişiklikler

Binovative, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 

Uygulanan Hukuk ve Yetki

İşbu Gizlilik Politikası’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası’ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.